Phiên dịch tháp tùng
Phiên dịch tháp tùng ngoài những công việc liên quan đến tham quan du lịch, tiếp đãi, cũng được dùng rộng rãi trong lĩnh vực kỹ thuật thương mại, giống như tên gọi của nó
Phiên dịch đàm phán

Phiên dịch đàm phán là một loại hình trong việc dịch miệng thương mại. Dịch miệng thương mại là một hoạt động giao tiếp ngôn ngữ đòi hỏi sự quy tụ của các yếu tố nghe

Phiên dịch hội thảo

Dịch thương mại được chia thành 3 cấp độ: Sơ, trung, và cao cấp. Chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp cho bạn phiên dịch tốt nhất, bao gồm phiên dịch tháp tùng / dịch nói tháp tùng, phiên dịch đàm phán / dịch thuật đàm phán, dịch thuật tại chỗ / phiên dịch tại chỗ v.v...